OUR MODEL

Dual Language is a form of education that provides content instruction and literacy

to all students through two languages, English and Turkish. We use an immersion technique in which instructions are conducted strictly in the English language.

It is now clear that we are moving into a multi-cultural and multi-lingual world. English looks set to remain the universal language; however, being able to speak and write in only one language is no longer sufficient. 

Dual Language Programs have been in existence for nearly 40 years, but the recent growth and popularity is due in part to research demonstrating its effectiveness and the recognition.

It is never too early or too late to learn a new language, but it is true that the younger the child, the easier it will be to become more fluent in the second language. 

The latest researches show that children in dual language programs score higher on standardized tests. They have greater cognitive flexibility, advanced problem solving skills, and higher order abstract thinking abilities. Bilingual children possess advanced abilities to connect meaning between languages and cognitively make “more room” in the brain for new information. 

Çayyolu Pre-School dual language model:

  • Both literacy and content are taught in Turkish and in English over the course of the program. Instruction is delivered in one language at a time without translation.
  • Teachers maintain separation of languages for instruction (no translation).
  • Skills taught in each language are coordinated to maximize cross-linguistic transfer and support learning in content areas.
  • All students learn to read in both languages simultaneously.

Çift Dil, İngilizce ve Türkçe olarak iki dilde tüm öğrencilere içerik eğitimi ve okuryazarlık

sağlayan bir eğitim biçimidir. Eğitimin kesinlikle İngilizce dilinde yürütüldüğü bir yoğun pratik tekniğini kullanıyoruz.

Artık çok kültürlü ve çok dilli bir dünyaya geçtiğimiz açık. İngilizce evrensel dil olarak kalmaya hazır görünüyor; bununla birlikte, sadece bir dilde konuşup yazabilmek artık yeterli değildir.

İkili Dil Programları yaklaşık 40 yıldır varlığını sürdürmektedir, ancak İkili Dil Programlarının son zamanlardaki büyüme ve popülerliği, kısmen bunun etkinliğini ve tanınmasını gösteren araştırmalardan kaynaklanmaktadır.

Yeni bir dil öğrenmek için asla çok erken ya da geç değildir, fakat çocuğun daha genç olması, ikinci dilde akıcı olması daha kolay olacaktır.

Son araştırmalar ikili dil programlarındaki çocukların standart testlerde daha yüksek puan aldıklarını göstermektedir. Çocuklar daha büyük bilişsel esnekliğe, gelişmiş problem çözme becerilerine ve daha yüksek düzeyli soyut düşünme yeteneklerine sahiptirler. İki dilli çocuklar, diller arasında bağlantı kazandırmak için ileri becerilere sahiptirler ve bilişsel olarak yeni bilgiler için beyinde “daha fazla yer” oluşturmaktadır.

Çayyolu Okul Öncesi Çift Dil Modeli:

  • Program süresince hem okur-yazarlık hem de içerik,  Türkçe ve İngilizce olarak verilmektedir. Eğitim, çeviri yapılmaksızın bir dilde tek seferde verilmektedir.
  • Öğretmenler, öğretim için dillerin birbirinden ayrılmasını sağlarlar (çeviri olmadan).
  • Her dilde öğretilen beceriler, çapraz dilsel aktarımı en üst düzeye çıkarmak ve içerik alanlarında öğrenmeyi desteklemek için koordine edilmektedir.
  • Tüm öğrenciler her iki dilde de aynı anda okumayı öğrenirler.

More Than A Daycare or Preschool, We Are The Learning Experience

Safe. Secure. Fun. Meet Our Award Winning Staff. Enroll Today!